درباره مهدی اشرف زاده

سلام و سلامتی نثارتان، مهدی اشرف زاده هستم.

 تخصص های من:

دكتري استراتژيك

رياست يوگا خراسان رضوی

رياست گردشكري ورزشی خراسان رضوی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز رسانه نوین

دبیر هیات ورزش های همگانی مشهد

مربی ومدرس